collaborar en comunitats o amb stakeholders

Col·laboració col·lectiva, digital i orientada a resultats

COL·LABORAR EN COMUNITATS O AMB STAKEHOLDERS
Col·laboració col·lectiva, digital i orientada a resultats

La gestió i governança participativa en col·lectius o ecosistemes sovint passa per facilitar decisions operatives de forma col·laborativa. Tanmateix cal que sigui de forma àgil, fàcil i efectiva. Amb els grups d'interès la gestió col·laborativa es pot orientar a generar vincles i descobrir sinèrgies, interessos i oportunitats compartides. També per generar nous projectes o compartir decisions.

Col·lectius on la intel·ligència col·laborativa pot fer més eficient la col·laboració són:

Les Comunitats de Pràctiques, són entorns col·laboratius i en xarxa de persones interessades en un mateix tema compartint activitat o entorn professiona, de forma voluntària. S'orienten a l’aprenentatge, compartint experiència i informació,. També guanyant coneixement. El clima i satisfacció relacional són importants. Pot haver-hi dificultats per traslladar resultats a la gestió operativa. 

Les Comunitats d’Innovació, són grups de persones, sovint representant empreses, agents d’innovació o acadèmics que gestionen processos o activitats d’innovació. Es centren en generar idees i propostes, madurar-les i seleccionar-les o gestionar projectes col·laboratius de R&D&i. Cal confiança mútua per la incertesa i risc. Pot dedicar-se molt de temps amb pocs resultats.

L’Ecosistema de Stakeholders o grups d’interés és el conjunt d’agents que afecten o es poden veure's afectats per l’organització. Són interns -personal, directius, quadres, intraemprenedors, socis, sindicats, socis, etc- i externs -clients, proveïdors, partners, startups, competidors, associacions empresarials, administracions, ONGs, entitats locals, etc-. Pot haver-hi divergències o conflictes d'interessos.

Cada tipus de comunitat sovint comporta dificultats i reptes especifics que afecten els processos col·laboratius i  resultats. La gestió col·laborativa és determinant en les relacions, satisfacció i resultats, amb aplicació real.