reunions projectes i esdeveniments collaboratius

Participar, estructurar, agilitzar, decidir i seguiment online

REUNIONS, PROJECTES I ESDEVENIMENTS COL·LABORATIUS
Participar, estructurar, agilitzar, decidir i seguiment online
Les reunions poden ser una pèrdua important de temps, amb difícil concreció i seguiment. La gestió de mútliplicitat de grups o equips també pot complicar-se foça. Especialment el seguiment executiu de projectes pot absorvir molt temps o mancar de feed-back, generant important colls d'ampolla en la gestió diària.

Aquest entorns col·laboratius tenen un impacte important en la satisfacció de les persones, les relacions professionals, la dedicació de temps i per tant costos, i especialment en la presa de decisions i resultats. La gestió col·laborativa pot millorar-ho amb un efecte significatiu.

Serveis 

OPTIMITZACIÓ DE REUNIONS: Especialment les que impliquen equips, grups o projectes poden gestionar-se amb millores significatives en eficàcia, eficiència i temps, així com en la seva comunicació prèvia i posterior.  

FEED-BACK DE PLANS I PROJECTES: Disposar de feed-back ràpid, fàcil i col·lectiu pot permetre reduir força els riscos i decisions equivocades en els projectes i plans, considerant a temps les opinions i valoracions dels involucrats però orientant-ho a resultats.

SEGUIMENT i PRIORITZACIÓ DE PROJECTES: El seguiment periòdic de projectes o plans, a nivell quantitatiu i qualitatiu, amb feed-back i concreció d'accions compartint informació amb tots els afectats pot millorar-se notablement.

COL·LABORAR ABANS I DESPRÉS D'ESDEVENIMENTS: Les jornades, convencions o esdeveniments de col·lectius interns o amb partners, amb un procés participatiu i col·laboratiu online previ o posterior a l’acte transforma coneixement i experiència en iniciatives.


S'aporta valor optimitzant, guanyant eficàcia i temps, amb més involucració i millors resultats. Per a més informació contacteu aquí.